เป้าหมาย

1
มีการเผยแพร่และสื่อสารทำความเข้าใจจรรยาบรรณเอสซจี แพคเกจจิ้งกับบริษัททั้งหมดใน SCGP
2
ไม่มีคอร์รัปชัน
3.
ได้รับการประเมินคะแนนระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (CGR Checklist)

กลยุทธ์การดำเนินงาน

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลให้สอดคล้อง และเป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
สื่อสารและสนับสนุนให้พนักงานและคู่ธุรกิจเกิดความเข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจอย่างจริงจัง
กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลทั่วทั้งองค์กร

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ SCGP

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ SCGP ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน โดย 8 (หรือ 66.6% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) เป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร 11 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในเรื่องการถือหุ้นไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องรายนั้น ๆ ด้วย จึงทำให้หลักเกณฑ์การถือหุ้นที่บริษัทกำหนดไว้นี้เข้มกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สัดส่วนกรรมการ

กรรมการหญิง 3 ท่าน (25%)

การรายงานภาษีและอัตราภาษีที่แท้จริง

SCGP ได้กำหนดนโยบายภาษี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นโยบายภาษีแสดงให้เห็นถึงปรัชญาของ SCGP และบริษัทในเครือ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในทุกประเทศที่ SCGP ดำเนินการอย่างเต็มที่

การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและบังคับใช้คู่มือบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP Corporate Governance Handbook) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) ซึ่งในที่นี้บริษัทเรียกว่า SCGP’s Code of Conduct เพื่อให้พนักงานทุกคน ครอบคลุมถึงพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (SCGP ไม่มีการจ้างพนักงาน part time) ปฏิบัติตาม โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแล ผ่านการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Control) อีกด้วย โดยโครงสร้างบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิ้ง แสดงดังแผนผังด้านล่าง

การสื่อสาร

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มุ่งมั่นสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลและจริยธรรมธุรกิจให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง (Tone from the Top) ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเรียนรู้และทำแบบทดสอบผ่าน ethics e-testing โดยพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบันกำหนดไว้ที่เดือนกรกฎาคมของทุกปี และทำการสอดแทรกเนื้อหาจรรยาบรรณเข้าในทุกหลักสูตรพื้นฐานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (Supplier Code of Conduct) ซึ่งระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารให้คู่ธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจต่อไป

การตรวจสอบ

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายและสื่อสารจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตาม SCGP’s Code of Conduct ในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritization) และดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเพื่อรับแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกฎหมาย รวมถึงการกระทำทุจริต อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ นอกเหนือจากการร้องเรียนด้วยวาจา โทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet ที่สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นแจ้งผ่าน เว็บไซต์ (https://www.scgpackaging.com/th) ซึ่งเป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ตลอดเวลา โดยบริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน ดังแสดงในผังกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนด้านล่าง

โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ทั้งนี้ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้ถูกนำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกันต่อไป ระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับความปลอดภัยของระบบจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรักษาความลับและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลสรุปการสอบสวน บทลงโทษ และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันที่อาจเกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ

การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคลากรของบริษัทสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผย อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
  4. บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยไม่ตอบโต้ ไม่กลั่นแกล้ง และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสที่ได้ร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณเอสซีจีแพคเกจจิ้ง รวมไปถึงการที่บุคคลนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่าการไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวถือเป็นการทำผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาควมเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การรายงานการละเมิด

ในปี 2564 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกฎหมาย รวมถึงการกระทำทุจริต อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 7 เรื่อง (อยู่ระหว่างการสอบสวน 1 เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือหลักฐานไม่ชัดเจน 4 เรื่อง ผิดจรรยาบรรณ 1 เรื่อง การบริหารงานที่ไม่เหมาะสม 2 เรื่อง ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขันทางการค้า สิทธิมนุษยชน และการใช้ข้อมูลภายใน โดยมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยสำคัญ

การรายงานการละเมิด จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด
2564 2565
จำนวนข้อร้องเรียน 10 8
จำนวนข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 0 1
ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ 11
(เป็นข้อร้องเรียนของปี 2562 จำนวน 1 เรื่อง)
7
ข้อร้องเรียนแบ่งตามประเภท
1. ผิดจรรยาบรรณหรือทุจริต
1.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 0 1
1.2 การคอร์รัปชัน 0 0
1.3 การละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0
1.4 การแข่งขันทางการค้า 0 0
1.5 การใช้ข้อมูลภายใน 0 0
1.6 อื่น ๆ 0 0
2. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท/ขาดการบริหารงานที่ดี 1 2
3. ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 10 4

การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน

สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของธุรกิจผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อเท็จจริงจากการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ มากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านจริยธรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการดำเนินการแก้ไข รวมถึงมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

กรณีผิดจรรยาบรรณ

  • สื่อสารจรรยาบรรณ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อเน้นย้ำการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้งหรือ พนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิ้งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม

  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขั้นตอนการทำงานให้แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดสัมมนาเชิงป้องกันเรื่อง “กรณีศึกษา เรื่องการทุจริตการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ และแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three Lines Model)” ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
  • ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การปฏิบัติงานในช่วง Work from Home โดยผู้รับผิดชอบได้จัดทำ VDO Clip และแบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
  • ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านทาง“Ethics e-Testing” โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบทุกคนต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 100
SCGP – Board Independence 2020
ดาวน์โหลด
SCGP_Tax Reporting and Effective Tax Rate_2020-2021
ดาวน์โหลด